Dodatne usluge

Kako bi u potpunosti zadovoljili Vaše potrebe pored osnovnih Post express usluga, nudimo Vam viši kvalitet usluga kroz dodatne usluge.

Piktogram - zbirna pošiljka

Zbirna pošiljka. Ukoliko želite da pošaljete više pošiljaka na istu adresu možete, uz povoljniju poštarinu, koristite uslugu Zbirne pošiljke. Zbirna pošiljka je pošiljka koja može da sadrži od 2 do 5 pošiljaka od istog pošiljaoca (sa iste adrese) za istog primaoca (na istoj adresi). Minimalna masa pojedinačne pošiljke je 5 kg, a ukupna masa zbirne pošiljke može biti do 100 kg. Ova dodatna usluga je dostupna za usluge Danas za sutra i Danas za danas.

Piktogram - prijem pozivnica

Prijem pozivnica. Ukoliko Vam je potrebno da, u okviru teritorije istog grada, pošaljete preko 10 pošiljaka pojedinačne mase do 50 gr, poput pozivnica za razne događaje, čestitki, nagradnih kupona ili slično, koristite uslugu Pozivnica po povoljnijoj poštarini, sa rokom uručenja narednog radnog dana.

Dopunske usluge

Popunjavanje adresnice. Naši zaposleni (kuriri Post express-a ili šalterski radnici) mogu u Vaše ime popuniti prijemni obrazac-Adresnicu, kako bi pošiljka bila uručena na pravu adresu u predviđenom roku. Veoma je važno da proverite sve navedene podatke i to potvrdite svojim potpisom.

Pakovanje pošiljaka je usluga koja se vrši na zahtev korisnika.

Ponovna dostava. Ako Vas Post express kurir prilikom dostave pošiljke ne nađe na adresi, ostaviće Vam Izveštaj o prispeću pošiljke. U Izveštaju je naznačeno u kojoj pošti i u koje vreme možete preuzeti pošiljku, a rok za njeno preuzimanje je pet radnih dana. Prilikom preuzimanja pošiljke neophodan je dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš ...). Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete pošiljku u navedenoj pošti i želite da bude ponovo dostavljena na Vašu adresu, možete kontaktirati Vašu dostavnu poštu i zahtevati ponovnu dostavu pošiljke.

Povratna dokumentacija je usluga uručenja pošiljke uz identifikaciju primaoca i potpisivanje određene dokumentacije, koja se nakon potpisivanja vraća pošiljaocu na dogovorenu adresu. Usluga je dostupna pravnim licima prema proceduri iz ugovora o poslovnoj saradnji. Dokumentacija se uručuje pošiljaocu prvog radnog dana nakon uručenja inicijalne pošiljke.

Piktogram - osmočasovno angažovanje kurira

Osmočasovno angažovanje kurira je usluga celodnevnog angažovanja kurira na prenosu korespondencije isključivo za potrebe Vaše firme.

Piktogram - SMS potvrda o uručenju pošiljke

SMS potvrda o uručenju pošiljke - Ukoliko želite da SMS-om dobijete potvrdu o uručenju pošiljke, potrebno je da prilikom predaje pošiljke na prenos odaberete dopunsku uslugu „Elektronska potvrda o uručenju pošiljke - SMS poruka“. Ova dopunska usluga je dostupna za uslugu Danas za sutra.

Posebne usluge

Vrednosna pošiljka. Ukoliko želite da dodatno osigurate sadržaj svoje pošiljke, potrebno je da označite vrednost pošiljke na prijemnom obrascu. Označena vrednost mora odgovarati stvarnoj vrednosti sadržaja pošiljke. Ova posebna usluga koristi se za slanje robe i važne dokumentacije.

Otkupna pošiljka. Ukoliko želite da primaocu pošaljete određenu robu sa otkupninom, od primaoca se naplaćuje otkupni iznos i poštarina za prenos otkupnog iznosa. Otkupni iznos se vraća pošiljaocu na jedan od sledećih načina:

  • Poštanskom uputnicom i može se koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica.
  • Nalogom za uplatu i može se koristiti u slučaju kada su pošiljalac i primalac otkupne pošiljke fizička lica, kao i u slučaju kada je pošiljalac pravno lice, a primalac fizičko lice.
  • Postnet uputnicom i može se koristiti samo u slučaju kada su i pošiljalac i primalac fizička lica. U ovom slučaju pošiljalac mora navesti tačan broj svog mobilnog telefona, kako bi po uplati otkupnog iznosa dobio SMS obaveštenje o broju Postnet uputnice.
    Prijem otkupne Post express pošiljke ne može se izvršiti u slučaju kada je primalac pošiljke pravno lice.

Pošiljka sa ličnim uručenjem. Prilikom slanja pošiljke poverljivog sadržaja potrebno je da naznačite da želite lično uručenje, odnosno da želite da se pošiljka uruči lično licu koje je naznačeno kao primalac pošiljke.

Povratnica se koristi ukoliko želite da imate pisani dokument kada je (datum i vreme uručenja) i kome Vaša pošiljka uručena. Primalac, u ovom slučaju, potvrđuje prijem pošiljke potpisujući adresnicu i potpisani primerak adresnice se vraća pošiljaocu na adresu.

Cenovnik dopunskih i posebnih usluga.

Za optimalni pregled sadržaja sajta preporučujemo: Internet Explorer v8, Mozilla Firefox i Google Chrome